WEDSTRIJDREGLEMENT
Tot de Nek in de Drek Obstacle Mud Run

 • 1. TOEPASSING

  Het wedstrijdreglement van de Atletiekunie en Survivalbond is van toepassing behoudens voor zover daarvan in de algemene voorwaarden wordt afgeweken. Beide wedstrijdreglementen liggen bij de Organisator ter inzage en de relevante bepalingen worden de Deelnemer op dienst verzoek door de Organisator toegezonden.

   

  2. INDELING IN CATEGORIEËN

  • De Organisator deelt de Deelnemer in op basis van leeftijd en geslacht.

  • Deelname is op EIGEN RISICO! 

  • De deelnemer dient voorafgaande aan het Evenement te controleren of de hem door de Organisator toegekende indeling juist is.

  • Deelnemers aan de bedrijvenloop doen automatisch ook individueel mee in hun eigen categorie.

  • Bedrijventeam bestaat uit 4 personen en de totaaltijd van deze 4 lopers bepaalt de uitslag.

   

  3. PRIJZEN PER CATEGORIE

  • Elke deelnemer die tijdig de finish haalt, ontvangt een herinneringsmedaille en mogelijk meer. Daarnaast zijn binnen iedere categorie prijzen beschikbaar.

  • Een Deelnemer heeft geen recht op een prijs indien hij in strijd heeft gehandeld met het wedstrijdreglement. Een toegekende prijs moet aan de Organisator worden teruggegeven indien na de uitreiking ervan blijkt dat de Deelnemer in strijd met het wedstrijdreglement heeft gehandeld.

  • Een Deelnemer aan de bedrijvenloop kan in aanmerking komen voor een individuele prijs.

   

  4. VASTSTELLING UITSLAG

  • De Organisator stelt de uitslag vast en is gerechtigd de uitslag te wijzigen na geconstateerde onjuistheden (bijvoorbeeld ontbrekende matpassage).

  • Een toegekende prijs moet door de Deelnemer aan de Organisator worden teruggeven indien op grond van de uitslag na wijziging ervan geen recht meer op die prijs bestaat.

   

  5. WIJZE VAN VOORTBEWEGEN.

  • Alle Deelnemers dienen zich lopend voort te bewegen over het door de Organisator uitgezette parcours en de hindernissen/obstakels op de daarvoor bedoelde manier te overwinnen.

   

  6. STARTPOSITIE

  • De feitelijke toewijzing van een startvak aan een Deelnemer geschiedt door de Organisator.

   

  7. STARTNUMMERS

  • De Deelnemer ontvangt van de Organisator één startnummer en enkelband waarop het hem toegekende startnummer is vermeld.

  • De Deelnemer dient dat startnummer op de borst te bevestigen volgens de daarvoor geldende manier zoals aangegeven door de organisatie.

  • De startnummers moeten zodanig worden bevestigd en gedragen dat startnummer en andere er op afgebeelde informatie goed zichtbaar zijn. Zij mogen niet worden afgesneden of gevouwen.

  • Het is de Deelnemer verboden andere startnummers te dragen dan die welke hem zijn verstrekt door de Organisator.

  • De Deelnemer wordt geadviseerd eventuele medische gegevens aan de achterzijde van het borststartnummer te vermelden.

  • De Organisator neemt de startnummers in van Deelnemers die zijn gediskwalificeerd of uitgevallen.

   

  8. DEADLINE/LAATSTE LOPER

  • De organisatie kan in een deadline voor de laatste loper instellen.

   

  9. DISKWALIFICATIE/UIT DE WEDSTRIJD HALEN

  • De Organisator is gerechtigd een Deelnemer te diskwalificeren en/of uit de wedstrijd te halen indien deze zich niet houdt aan dit wedstrijdreglement of zich onsportief of onbehoorlijk gedraagt of indien deze zaak op grond van medische overwegingen (ook door de EHBO) of in verband met een ordelijk verloop van het Evenement noodzakelijk wordt geacht.

   

  10. INSTRUCTIES WEDSTRIJDLEIDING

  • Deelnemers dienen de instructies op te volgen van de Organisator, c.q. van personen die gelet op de door hen gedragen kleding of andere uiterlijke kenmerken, kennelijk tot de organisatie van de Organisator behoren.

  • Deelnemers aan het Evenement die niet kunnen lopen zonder gebruik te maken van begeleiders of hulpmiddelen, dienen vooraf toestemming te vragen bij de wedstrijdleiding.

   

  11. OVERIGE BEPALINGEN

  • Het is de Deelnemer verboden om op een andere plaats dan een door de Organisator ingerichte verzorgingspost van iemand verzorging (drinken, eten, spons, enzovoort) aan te nemen!

  • De Wegenverkeerswet en de daarop gebaseerde wetgeving, zoals het reglement verkeersregels en verkeerstekens, blijven ook tijdens het Evenement op het gehele parcours van kracht.

  • Het zich laten begeleiden, onverschillig met welk doel en door wie dan ook, is op het parcours niet toegestaan, tenzij daartoe schriftelijke toestemming van de Organisator is verkregen.

  • Het is niet mogelijk bij de start kledingstukken af te geven. Deelnemers worden daarom geadviseerd in loopkleding naar het startgebied te komen. De Organisator aanvaardt geen aansprakelijkheid voor verloren kledingstukken of andere eigendommen van deelnemers. Dat geldt ook voor zaken die achtergelaten zijn in de door de Organisator ter beschikking gestelde kleedaccommodaties. De Deelnemer wordt er op gewezen dat deze accommodaties niet door de Organisator bewaakt worden. Dit is geheel op Eigen Risico!

  • Van de Deelnemer wordt verwacht dat hij geen schade toebrengt aan eigendommen van anderen en geen afval achterlaat.

  • Afmeldingen en/of wijzigingen van inschrijvingen dienen schriftelijk aan de organisatie kenbaar gemaakt te worden. De organisatie geeft geen geld terug bij afmelding, ziekte of het niet komen opdagen.

  • Indien een deelnemer niet tijdig aan de financiële verplichting voor deelname voldoet, behoud de organisatie zich het recht voor deze deelnemer uit het deelnemersbestand te verwijderen.

  • De Deelnemer beschikt over een zwemdiploma (A/B) en kan derhalve zwemmen.

  • Het is de Deelnemer verboden om onder invloed van alcohol en/of drugs deel te nemen aan het Evenement. Tevens dient de Deelnemer zich goed voor te lichten over mogelijke schade die medicijngebruik kan opleveren. Het gebruik van een pacemaker moet schriftelijk of per e-mail gemeld worden aan de organisatie.

  • Bij windkracht sterker dan 6 beaufort, bij windstoten harder dan 75 km/uur en/of bij onweer/zware regenbuien wordt het Evenement in eerste instantie uitgesteld. Deelnemers en publiek dienen een veilig heenkomen te zoeken op aanwijzingen van de organisatie, EHBO. Gaandeweg wordt bekeken of het Evenement doorgang kan vinden of definitief afgelast dient te worden. LET OP!!!: Bij het niet doorgaan van het Evenement (o.a. noodweer/sterfgeval) geeft de organisator de deelnemers GEEN geld terug!!!. Lees altijd onze voorwaarden, huisregels, privacy beleid en wedstrijdreglement  zodat U weet waar U aan deelneemt!

  U doet vrijwilliger mee aan het evenement en beslist zelf of U in staat bent de hindernissen te nemen of niet! De meeste hindernissen hebben een escape.

  U doet ten alle tijde mee op EIGEN RISICO!